•  

  ОЛОН УЛСЫН ГУРВАН СТАНДАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА 1 1111111111111111111111ISOOOOOS111 clock Ажиллах цаг:

  Даваа-Баасан 08:30-16:30

  Цус цуглуулах цаг: 08:30-13:00 Бямба, Ням гарагт амарна.

 • Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background

 • ЦССҮТ-ийн үйл ажиллагаанд мөрдөж буй Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын нэгдсэн жагсаалт

  М-ЧА-4-01

  ЦССҮТ-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨЖ БУЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛЫН НЭГДСЭН ЖАГСААЛТ

  (2013-2020 оны 11 сарын 12-ны байдлаар)

  Д.д Баримт бичгийн нэр Дугаар, код Зохицуулах үйл ажиллагаа Хэрэгжиж эхэлсэн огноо Хавсралтын тоо Ашиглах алба, тасаг, нэгж
  1. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-13-37 Амбулаториор үнэ төлбөргүй олгогдох Гемофилийн эсрэг, факторын хангамж, түгээлтийг зохицуулах журам 2013-02-06 1 Технологийн тасаг
  2. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-13-140 Журам батлах тухай 2013-04-22 1 Мэдээллийн технологи, инженер техникийн тасаг
  3. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-13-344 Сэтгэлд нийцсэн 8 үйлчилгээний удирдамж 2013-09-19 1 Донор зохион байгуулалтын тасаг, Нэгдсэн лабораторийн тасаг, Технологийн тасаг, Сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээг хэрэгжүүлэх баг
  4. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-13-424 Эрүүл мэндийн нэгдсэн лавлагаа лабораторийн бүтэц, дүрэм 2013-11-12 2 Нэгдсэн лабораторийн тасаг,
  5. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-13-458 Сэтгэлд нийцсэн 8 үйлчилгээний хяналтын хуудас 2013-12-16 1 Донор зохион байгуулалтын тасаг, Нэгдсэн лабораторийн тасаг, Технологийн тасаг, Сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээг хэрэгжүүлэх баг
  6. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-14-13 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны аргачлал 2014-01-13 2 Төвийн бүх алба, тасаг, ёсзүйн салбар хороо
  7. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-14-91 Донорт эрүүл мэндийн ТҮ-г хөнгөлттэй үзүүлэх, Эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах 2014-03-21 1 Донор зохион байгуулалтын тасаг
  8. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-15-189 Эмнэлгийн мэргэжилтэн ажлын байранд мөрдөх нийтлэг журам 2015-05-08 1 Нийт эмч, ажиллагсад
  9. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-15-249 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжинд шалгалт тохируулга хийх 2015-06-26 2 Мэдээллийн технологи, инженер техникийн тасаг
  10. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-15-449 Сахилга, дэг журам сайжруулах 2015-11-16 Нийт эмч, ажиллагсад
  11. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-16-01 Цусны албаны үйл ажиллагаанд мөрдөх журам батлах тухай 2016-01-06 7 Төвийн бүх алба, тасаг, нийт эмч, ажиллагсад
  12. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-16-02 Цусны албаны үйл ажиллагаанд мөрдөх журам батлах тухай 2016-01-06 7 Төвийн бүх алба, тасаг, нийт эмч, ажиллагсад
  13. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-16-93 Шинжилгээний сорьц зөөвөрлөх тухай 2016-10-21 1 Нэгдсэн лабораторийн тасаг, Цусны салбар төв
  14. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-16-137 ЦССҮТ-ийн бүтэц, дүрэм батлах тухай 2016-04-22 2 Төвийн бүх алба, тасаг, нийт эмч, ажиллагсад
  15. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-17-03 ЦЦБ-ий зохистой хэрэглээний заавар батлах тухай 2017-01-02 3 Эрүүл мэндийн байгууллагууд, Нэгдсэн лабораторийн тасаг, Технологийн тасаг
  16. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-17-31 Хууль дагаж гарах стандарт, дүрэм, журам бусад шийдвэрийн тухай 2017-01-20 4 Төвийн бүх алба, тасаг
  17. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-17-43 Гамшгийн үед ажиллах журам 2017-01-26 3 Төвийн гамшгийн баг
  18. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-17-67 Эрүүл мэндийн байгууллагын хооронд программ, статистик мэдээ, бүртгэл 2017-02-10 2 Мэдээллийн технологи, инженер техникийн тасаг, Стратеги төлөвлөлт, санхүү бүртгэлийн алба
  19. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-17-337 Эрүүл мэндийн байгууллагын сургалт эрхлэх, зохион байгуулах тухай 2017-09-01 5 Төвийн бүх алба, тасаг, нийт эмч, ажиллагсад
  20. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-17-361 Цусны албаны эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ 2017-09-14 3 Мэдээллийн технологи, инженер техникийн тасаг
  21. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-17-422 Эрүүл мэндийн байгууллагын хяналт шинжилгээ үнэлгээний журам 2017-11-14 1 СТСБА, ЭШХНХАА, ЧЦССА
  22. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-17-493 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн мэдээллийн сан үүсгэх журам 2017-12-06 4 Мэдээллийн технологи, инженер техникийн тасаг, Нэгдсэн лабораторийн тасаг, Технологийн тасаг, Донор зохион байгуулалтын тасаг
  23. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-17-505 Хог хаягдлын менежмент 2017-12-12 8 Төвийн бүх алба, тасаг, нийт эмч, ажиллагсад
  24. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-18-15 Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр 2018-2021 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2018-01-22 1 Сувилахуйн алба
  25. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-18-64 Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл 2018-02-22 3 СТСБА, Бичиг хэрэг
  26. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-18-142 Эрүүл ахуйн ажилтан ажиллуулах 2018-04-16 1 СТСБА, Халдварын сэргийлэлт хяналтын баг, Халдвар судлаач эмч
  27. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-18-196 Хепатитын В, С вирүсийн илрүүлэг шинжилгээ 2018-05-18 2 Нэгдсэн лабораторийн тасаг
  28. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-18-317 Техникийн комисс шинэчлэн батлах тухай 2018-08-01 2 СТСБА, МТИТ тасаг
  29. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-18-334 Эмнэлгийн мэргэжилтгүүдийг В гепатитын вакцинаар дархлаажуулалт хийх 2018-08-24 1  ХСХ баг
  30. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-18-344 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаа хангах, засвар үйлчилгээ хийх журам батлах тухай 2018-08-28 5 МТИТ тасаг
  31. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-18-427 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-10-19 0 ЭШХНХА-ны алба
  32. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-18-457 Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-11-07 1 СТСБА, НЛТ
  33. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-18-506 Цусны аюулгүй байдлыг хяналт үнэлгээний тогтолцоо 2018-12-07 10 ЧЦССА, ТТ, НЛТ, ДЗБТ
  34. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-18-518 Нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

  ХШҮ

  2018-12-11 0 СТСБА, ЭШХНА,

  ЧЦССА

  35. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-19-19 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн сургалт зохион байгуулах тухай 2019-01-21 2 Ёс зүйн хороо
  36. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-19 -252/185 Аргачлал батлах тухай 2019-05-30 2 ЭШХНХА, санхүү бүртгэл
  37. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-19-253/348 Журам батлах тухай 2019-06-21 1 ЭШХНХА, ТТ, НЛТ, МТИТ, ДЗБТ
  38. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-19-385 Журам батлах тухай 2019-08-15 2 ТТ, НЛТ
  39. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-19-396 Журам батлах тухай 2019-08-29 1 МТИТ
  40. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-19-406 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм 2019-09-04 Ёс зүйн хороо,

  Бүх алба, тасаг

  41. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-19-466 Төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтад суралцах сувилагч, тусгай мэргэжилтний нэр, мэргэшлийн чиглэл, сургалтын төлбөрийн хэлбэр батлах тухай 2019-10-14 1 ЭШХНХА

  Сургалт, төслийн ажилтан

  42. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-19-513 Журам шинэчлэн батлах тухай

  Мэргэшлийн зэрэг олгох тухай

  2019-11-15 2 ХН ажилтан, ЭШХНХХА
  43. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-19-536 Дүрэм жагсаалт батлах тухай 2019-11-29 3 ХСХ
  44. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-19-537   2019-11-29 3 ХСХ
  45. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-19-554 ЭМ-ийн байгууллагын МИ шалгуур батлах тухай 2019-12-06 2 ЧЦСС-ийн алба

  Бүх алба тасаг

  46. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-19-565/116 Дүрэм батлах тухай 2019-12-12 1 ЧЦСС-ийн алба
  47. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-19-566 ЭМ-ийн ТҮ-ний чанарыг сайжруулах  зарим арга хэмжээний тухай 2019-12-12 6 ЧЦСС-ийн алба, Сувилахуйн алба, Тохиолдлын, эрсдлийн баг
  48. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-19-605 Аргачлал норматив хэмжээ батлах тухай 2019-12-26 2 ХСХ баг
  49. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-20-36 Журам батлах тухай

  Баяр тэмдэглэлт өдрүүдээр ЭМБ ажиллах журам

  2020-01-24 1 Бүх алба тасаг
  50. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-20-69 Хамтын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах тухай 2020-02-08 0 ҮЭХ, захиргаа
  51. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-20-93 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2020-02-13 1 Бүх алба тасаг
  52. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-20-103 Төрөөс ЭМ-ийн талаар баримтлах бодлогыг 2020-2026 онд хэрэгжүүлэх ү/а төлөвлөгөө 2020-02-18 1 Бүх алба тасаг
  53. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-20-143 Жагсаалт батлах тухай 2020-02-28 4 ХСХ, НЛТ
  54. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-20-188 Голомтод халдваргүйжүүлэлт хийх тухай 2020-03-16 1 ХСХ
  55. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-20-216 Нэн шаардлагатай ТҮ-ний багц батлах тухай 2020-04-01 1 Бүх алба тасаг
  56. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-20-269 Түр заавар шинэчлэн батлах тухай 2020-04-29 9 Бүх алба тасаг
  57. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-20-373 Журам шинэчлэн батлах тухай 2020-07-06 4 Бүх алба тасаг
  58. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-20-408 Аян зохион байгуулах тухай 2020-08-21 2 Бүх алба тасаг
  59. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-20-445 Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн бүтэц, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай 2020-09-22 4 Бүх алба тасаг
  60. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-20-516 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг хангах тухай 2020-11-11 Бүх алба тасаг
  61. Эрүүл мэндийн сайдын тушаал ББ-ЭМСТ-2-20-520 Эрүүл мэндийн байгууллагуудыг бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжүүлэх тухай 2020-11-12 Бүх алба тасаг

   

  Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.