•  

  ОЛОН УЛСЫН ГУРВАН СТАНДАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА 1 1111111111111111111111ISOOOOOS111 clock Ажиллах цаг:

  Даваа-Баасан 08:30-16:30

  Цус цуглуулах цаг: 08:30-13:00 Бямба, Ням гарагт амарна.

 • Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background

 • ЦССҮТ-ИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН

   

  ЦССҮТ-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  2023 он Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө Харах
  2022 он Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө Харах

  ЦССҮТ-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

  2022 он Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт Харах
  2022 он ЦССҮТ-ийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн хяналт шинжилгээний танилцуулга Харах
  2022 он Төвийн алба, тасгийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүн Харах
  2021 он Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн 2021 оны гүйцэтгэлийн тайлан Харах
  2021 он Байгууллагын 2021 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүн Харах

  ДОТООД АУДИТ, ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  2023 он Дотоод аудит, хянал-шинжилгээ, үнэлгээний 2023 оны төлөвлөгөө Харах

  ДОТООД АУДИТ, ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

  2023 он Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний I улирлын гүйцэтгэл, тайлан Харах
  2023 он Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний II улирлын гүйцэтгэл, тайлан Харах
  2023 он Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний III улирлын гүйцэтгэл, тайлан Харах
  2023 он Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний IV улирлын гүйцэтгэл, тайлан Харах
  2022 он ЦССҮТ-ийн дотоод аудитын тайлан Харах

  БУСД ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  2022 он Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн 2023-2026 оны стратеги төлөвлөгөө Харах
  2022 он “Цусны донорын дэлхийн өдөр-2022”-ыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх төлөвлөгөө

  2022 оны “Цусны донорын дэлхийн өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх удирдамж

  Харах

   

  Харах

  2022 он “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2022 оны үзлэг, тооллого” зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2022 оны улсын үзлэг тооллого “ГАРЫН АВЛАГА”

  Харах

   

  Харах

  БУСД ТАЙЛАН

  2022 он ISO 9001 стандартын магадлах аудитын тайлан Харах
  2022 он ISO 45001 стандартын Анхдагч баталгаажуулалтын аудитын тайлан Харах
  2021 он Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн байдлыг хангах хөтөлбөрийн биелэлтийн тайлангийн тодруулаг Харах
  2021 он Ослыг тэглэх, осол, мэргэжлийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 2021 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан Харах
  2021 он Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт Харах

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ЦУС СЭЛБЭЛТ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН 2023-2026 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  ЦССҮТ-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  1 ЦУС СЭЛБЭЛТ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  2 “ЦУСНЫ ДОНОРЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР-2022”-ЫГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨэРҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  2022 оны “Цусны донорын дэлхийн өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх удирдамж

  3 “ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН 2022 ОНЫ ҮЗЛЭГ, ТООЛЛОГО” ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2022 оны улсын үзлэг тооллого “ГАРЫН АВЛАГА”

   

  ЦССҮТ-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН
  1 Төгсөлтийн дараах мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад эмнэлгийн мэргэжилтэн болон, бусад мэргэжилтэнг богино хугацаагаар өндөр хөгжилтэй улсад суралцуулах 2022-2025 оны чиглэлийн дагуу цссүт-ээс хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
  1 ISO 9001 стандартын магадлах аудитын тайлан
  1 ISO 45001 стандартын Анхдагч баталгаажуулалтын аудитын тайлан
  1 Төвийн алба, тасгийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүн
  1 ЦУС СЭЛБЭЛТ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
  1  ТӨВИЙН 2022 ОНЫ ДОТООД АУДИТЫН ТАЙЛАН
  1 ЦССҮТ-ийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн хяналт шинжилгээний танилцуулга
  1 ЦУС СЭЛБЭЛТ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН 2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН
  1 БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН
  1 ОСЛЫГ ТЭГЛЭХ, ОСОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН
  1 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛАГ
  1 ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ
  Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.